Algemene Voorwaarden

Artikel 1. Definities en begrippen

Vastgoedmanager  de vennootschap onder firma Beter Wonen Europoort vof, gevestigd en zaakdoende aan de Nobelstraat 77, 3231 BB Brielle, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24345791, de gebruiker van deze Voorwaarden.

Opdrachtgever  de wederpartij van Vastgoedmanager die haar een opdracht verstrekt, tot bemiddeling van verhuur van het object.

Woningzoekende  de (rechts)persoon die zich bij Vastgoedmanager als woningzoekende heeft aangemeld. De Woningzoekende wordt door Vastgoedmanager tevens aangeduid als Huurder.

Voorwaarden  deze algemene voorwaarden van Vastgoedmanager.

Bemiddelingsovereenkomst  een overeenkomst waarbij Vastgoedmanager zich tegenover de Opdrachtgever verbindt tot het verlenen van (bemiddelings-)diensten door Vastgoedmanager gericht op het tot stand komen van een huurovereenkomst van het object met Woningzoekende.

Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte  een door Vastgoedmanager opgestelde Tijdelijke huurovereenkomst woonruimte waarbij de Opdrachtgever en Woningzoekende zich contractueel verbinden met de door Vastgoedmanager opgestelde voorwaarden, hierna te noemen Huurovereenkomst.

Aanbieder  de (rechts)persoon die een of meerdere objecten aanbiedt via Vastgoedmanager voor de verhuur ervan. De Aanbieder wordt door Vastgoedmanager tevens aangeduid als Verhuurder.

Object  de aangeboden zelfstandige of onzelfstandige gemeubileerde woonruimte.

Schriftelijk  naast schriftelijk ook per email, per fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen hiermee kan worden gelijkgesteld.

Werkzaamheden het zonder enige ondergeschiktheid en buiten dienstbetrekking verrichten van bemiddelingsdiensten, een en ander in de meest ruime zin van het woord en zoals vermeldt in de Bemiddelingsovereenkomst.

Vergoeding  de prijs voor de dienstverlening door Vastgoedmanager waaronder de commissie.

Borgstelling Van Woonzoekende ontvangen financiële zekerheidstelling aan Opdrachtgever voor ondermeer de naleving van de Huurovereenkomst.

 

Artikel 2. Algemeen

1.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

Bemiddelingsovereenkomst tussen Vastgoedmanager en een Opdrachtgever waarop

Vastgoedmanager deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Bemiddelingsovereenkomst met Vastgoedmanager houdt in dat Opdrachtgever de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

1.2 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en

Huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en een Woningzoekende waarop Vastgoedmanager

deze Voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Het sluiten van een Huurovereenkomst door Opdrachtgever met woningzoekende houdt in dat Opdrachtgever en Woningzoekende de

toepasselijkheid van deze Voorwaarden onvoorwaardelijk accepteert.

2. De onderhavige Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met

Vastgoedmanager, voor de uitvoering waarvan door Vastgoedmanager derden dienen te worden

betrokken.

3. Indien één of meerdere bepalingen in deze Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk

nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze Voorwaarden bepaalde

volledig van toepassing. Vastgoedmanager en Opdrachtgever zullen dan in overleg treden om

nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen,

waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht

wordt genomen.

4. Eventuele afwijkingen op deze Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk

schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts ten aanzien van de specifieke

Bemiddelingsovereenkomst waarop de afwijkingen betrekking hebben.

5. De toepasselijkheid van eventuele inkoopof andere Voorwaarden van Opdrachtgever wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen.

6. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze

Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.

7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze Voorwaarden geregeld is, dan

dient deze situatie te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze Voorwaarden.

8. Vastgoedmanager behoudt zich het recht voor deze Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigingen gelden ook ten aanzien van al gesloten Bemiddelingsovereenkomsten met

inachtneming van een termijn van dertig (30) dagen na schriftelijke bekendmaking. Indien

Opdrachtgever niet wenst in te stemmen met deze wijzigingen, heeft deze het recht de

Bemiddelingsovereenkomst op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van tien (10)

dagen tegen de datum waarop de wijzigingen in werking treden.

9. In het geval deze Voorwaarden en de Bemiddelingsovereenkomst onderling strijdige bepalingen

bevatten, gelden de in de Bemiddelingsovereenkomst opgenomen voorwaarden.

 

Artikel 3. Totstandkoming van de Bemiddelingsovereenkomst

1. De offertes en aanbiedingen die door Vastgoedmanager worden gedaan zijn vrijblijvend en herroepelijk.

2. Het aanbod tot het aangaan van een Overeenkomst kan door Vastgoedmanager zowel mondeling als ook schriftelijk worden gedaan. Pas nadat de opdracht door Vastgoedmanager schriftelijk is aanvaard en de schriftelijke opdrachtbevestiging door Opdrachtgever ondertekend is geretourneerd, is deze voor Vastgoedmanager bindend.

3. Voor alle offertes en aanbiedingen geldt voorts, dat deze zijn gebaseerd op de door Opdrachtgever zowel mondeling als ook schriftelijk verstrekte gegevens. Bij gebleken onjuistheid c.q. onvolledigheid daarvan kan Opdrachtgever aan een (geaccepteerde) offerte of aanbieding geen rechten ten opzichte van Vastgoedmanager ontlenen.

4. Vastgoedmanager kan niet aan haar offertes of aanbiedingen worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

5. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen (anders dan huurprijzen) zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de Bemiddelingsovereenkomst

te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.

6. Op de in een offerte of aanbieding vermelde huurprijzen is geen BTW van toepassing, tenzij anders aangegeven.

7. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Vastgoedmanager daaraan niet gebonden. De Bemiddelingsovereenkomst komt dan niet in overeenstemming met deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Vastgoedmanager anders aangeeft.

8. Een samengestelde prijsopgave verplicht Vastgoedmanager niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

9. De Bemiddelingsovereenkomst wordt gevormd door deze Voorwaarden samen met de overige gemaakte schriftelijke afspraken per brief, fax of e-mail.

10. De opdracht houdt geen volmacht aan Vastgoedmanager in tot het sluiten van

huurovereenkomsten namens de Opdrachtgever. Evenmin beogen de Opdrachtgever en Vastgoedmanager dat Vastgoedmanager door de Opdrachtgever zal worden gevolmachtigd om in zijn naam rechtshandelingen te verrichten of dat Vastgoedmanager op grond van een lastgeving voor rekening van de Opdrachtgever rechtshandelingen verricht. Partijen kunnen slechts afwijken van het vorenstaande indien zij dat uitdrukkelijk schriftelijk overeenkomen.

 

Artikel 4. Uitvoering en kwaliteit van de Overeenkomst

1. Vastgoedmanager is verplicht om de opgedragen Werkzaamheden als een goed en zorgvuldig opdrachtnemer uit te (doen) voeren naar beste inzicht en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap. Alle diensten van Vastgoedmanager worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

2. De Werkzaamheden van Vastgoedmanager strekken zich niet uit tot het geven van

(juridisch/technisch) advies / adviseren van betrokken partijen. Mededelingen van Vastgoedmanager kunnen nimmer worden opgevat als een advies.

3. Vastgoedmanager wijst Opdrachtgever uitdrukkelijk op de door Vastgoedmanager verstrekte informatie over de werkwijze van Vastgoedmanager evenals de informatie over huur en verhuur van een Object. De verstrekte informatie is louter informatief en vormt geen (juridisch) advies. Vastgoedmanager raadt Opdrachtgever aan waar passend onafhankelijk (juridisch) advies in te winnen.

4. Vastgoedmanager biedt het Object direct of indirect aan Woningzoekenden aan namens Opdrachtgever voor wie Vastgoedmanager bemiddelt en aan wie Vastgoedmanager een

bemiddelingsvergoeding(courtage) in rekening brengt.

5. Aanbieder stemt ermee in dat Vastgoedmanager de beschikbaarheid van het Object op de door haar geselecteerde wijze bekend maakt en de Aanbieder geen aanspraak kan maken op specifieke marketingactiviteiten.

6. Het aanbieden via Vastgoedmanager vormt geen garantie voor het vinden van een (geschikte) Woningzoekende. Vastgoedmanager geeft hiervoor geen enkele garantie.

7. Vastgoedmanager is bevoegd het aangeboden Object niet langer aan te bieden, indien er sprake is van omstandigheden die naar het oordeel van Vastgoedmanager ertoe leiden dat niet langer van haar gevergd kan worden het object aan te bieden. Er zal geen terugbetaling plaatsvinden van de eventuele al door Aanbieder betaalde kosten.

8. Vastgoedmanager bepaalt in beginsel naar eigen inzicht de wijze waarop zij de Werkzaamheden uitvoert. Het staat Opdrachtgever weliswaar vrij om nadere aanwijzingen te geven, doch Vastgoedmanager staat het vrij om te beoordelen of deze passen binnen de haar gegeven opdracht en binnen de wijze waarop zij als goed en zorgvuldig Vastgoedmanager de opdracht wenst uit te voeren.

9. Indien en voor zover een goede uitvoering van de Overeenkomst dit vereist, heeft Vastgoedmanager het recht bepaalde Werkzaamheden te laten verrichten door hulppersonen en derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Bij het inschakelen van derden zal Vastgoedmanager de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.

10. Vastgoedmanager is niet aansprakelijk voor schade die het gevolg is van tekortkomingen van derden en gaat er van uit en bedingt zo nodig bij dezen, dat elke opdracht aan Vastgoedmanager de bevoegdheid inhoudt om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden mede namens Opdrachtgever te aanvaarden.

11. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Vastgoedmanager aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Vastgoedmanager worden verstrekt.

12. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Vastgoedmanager zijn verstrekt, heeft Vastgoedmanager het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de dan gebruikelijke tarieven aan Opdrachtgever in rekening te brengen.

13. Vastgoedmanager is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Vastgoedmanager is uitgegaan van door Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

 

Artikel 5. Bijzondere bepalingen

1. Aanbieder dient onbeperkt gerechtigd te zijn het Object te verhuren en een Huurovereenkomst te ondertekenen en is hiervoor volledig verantwoordelijk en aansprakelijk.

2. Aanbieder dient alvorens het Object aan te bieden – voor zover van toepassing – voor c.q. van het aangaan van een Bemiddelingsovereenkomst met Vastgoedmanager en Huurovereenkomst met Woningzoekende toestemming hebben verkregen c.q. kennis hebben gegeven aan c.q. kennis hebben genomen van:

– de hypotheekgever(s);

– de desbetreffende gemeentelijke instantie;

– relevante wet – en regelgeving.

– de verzekeraar(s);

– de huiseigenaar of administrateur, ingeval van onderverhuur;

– de vereniging van eigenaren;

Vastgoedmanager controleert niet of Aanbieder aan het hierboven onder 5.2 gestelde voldoet.

Indien Aanbieder niet aan het hierboven onder 5.2 gestelde voldoet kan Vastgoedmanager hiervoor niet voor aansprakelijk worden gesteld.

3. Aanbieder is verplicht ervoor zorg te dragen dat het Object aan alle wettelijke eisen voldoet en alle benodigde vergunningen zijn afgegeven. Vastgoedmanager controleert niet of het Object aan alle wettelijke eisen voldoet en/of benodigde vergunningen zijn afgegeven.

 

4. Door de overheid aangewezen instaties kunnen op de door de overheid gestelde eisen controleren en wellicht desgewenst een certificering afgeven. Informatie is beschikbaar via www.vrom.nl. Vastgoedmanager kan informatie met betrekking tot de door de overheid gestelde eisen , richtlijnen , cq. ‘sturing’ verstrekken met betrekking tot de gestelde eisen aan verhuur van het Object. Aan door Vastgoedmanager verstrekte informatie , richtlijnen , cq. ‘sturing’ kunnen geen rechten worden ontleend. Vastgoedmanager is niet gecertificeerd om door de overheid gestelde eisen met betrekking tot verhuur te kunnen beoordelen of certificering af te geven. Met klem wordt aan Opdrachtgever verzocht om het Object door een aangewezen en/of gecertficeerd bedrijf te laten controleren voor het aangaan van en tijdens een huurovereenkomst.

5. Opdrachtgever kan aan de gegevensverstrekking van de Vastgoedmanager geen rechten ontlenen.

Slechts een bevoegd keuringsbedrijf kan een certificering verstrekken.

6. Tenzij partijen uitdrukkelijk anders schriftelijk overeenkomen, bemiddelt Vastgoedmanager in

opdracht van Aanbieder met betrekking tot de inhoud en voorwaarden van te sluiten

huurovereenkomsten. Vastgoedmanager bemiddelt niet in opdracht van Woningzoekende met

betrekking tot de inhoud en voorwaarden van te sluiten huurovereenkomsten.

7. Aanbieder wordt uitdrukkelijk gewezen op de mogelijkheid voor Woningzoekende een beroep te doen op de toetsingsbepaling als omschreven in artikel 7:249 van het Burgerlijk Wetboek en de aldaar genoemde termijnen.

8. Indien Vastgoedmanager als administratief beheerder voor Opdrachtgever optreedt en de huurder aan de betalingsverplichting via Vastgoedmanager heeft voldaan, zal Vastgoedmanager de ontvangen betalingsverplichting, minus de bemiddelingskosten (commissie) vermeerderd met de daarvoor geldende B.T.W., binnen een streefperiode van drie werkdagen na ontvangst op de betaalrekening van Vastgoedmanager aan de Opdrachtgever overmaken. Vastgoedmanager is niet verantwoordelijk indien de huurder niet of niet tijdig aan de betalingsverplichting voldoet. Het betalingsrisico is en blijft altijd geheel voor Opdrachtgever.

9. Opdrachtgever verleent Vastgoedmanager toestemming alle acties te ondernemen om te trachten niet ontvangen betalingsverplichtingen alsnog te innen. Vastgoedmanager is niet

verplicht om hierover rapportage uit te brengen aan de Opdrachtgever. Voor de eventuele

incasso- en proceskosten zijn voor rekening van Opdrachtgever en Opdrachtgever is altijd zelf verantwoordelijk voor deze kosten.

10. Opdrachtgever dient desgewenst zelf (vervolg) actie te ondernemen, indien er niet aan betalingsverplichting(en) is voldaan.

 

Artikel 6. Wijziging in de opdracht

1. Indien tijdens de uitvoering van de Bemiddelingsovereenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten Werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de Bemiddelingovereenkomst dienovereenkomstig

aanpassen.

2. Indien de Bemiddelingsovereenkomst is gewijzigd of aangevuld, dan is Vastgoedmanager gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat partijen overeenstemming hebben over alle wijzigingen en/of aanvullingen, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip van voltooiing van de Werkzaamheden, beloning en andere Voorwaarden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Bemiddelingsovereenkomst levert geen wanprestatie van Vastgoedmanager op en is voor Opdrachtgever geen grond om de Bemiddelingsovereenkomst op te zeggen of te ontbinden.

3. Indien een vaste Vergoeding is overeengekomen zal Vastgoedmanager daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de Bemiddelingsovereenkomst een overschrijding van deze Vergoeding tot gevolg heeft.

4. In afwijking van lid 3 zal Vastgoedmanager geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Vastgoedmanager kunnen worden toegerekend.

5. Indien de wijziging een vermindering van Werkzaamheden inhoudt, is artikel 8 lid 4 van toepassing.

 

Artikel 7. Vergoeding

1. Opdrachtgever is verplicht om aan Vastgoedmanager de overeengekomen Vergoeding

(commissie en/of andere kosten) te betalen. De Vergoeding en eventuele kostenramingen zijn in euro’s en exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege.

2. De Opdrachtgever is volledige Vergoeding verschuldigd voor de Werkzaamheden gedurende de looptijd van de Huurovereenkomst.

3. Opdrachtgever geeft onherroepelijk toestemming de overeengekomen Vergoeding inclusief commissie en kosten, indien niet al apart gefactureerd en voldaan, te verrekenen met de betalingsverplichting, minus de bemiddelingskosten (commissie) vermeerderd met de daarvoor geldende B.T.W., aan Opdrachtgever.

4. Indien geen verrekening conform het voorgaande artikel mogelijk is of plaatsvindt zal Vastgoedmanager de Vergoeding apart aan Opdrachtgever factureren.

5. Indien Vastgoedmanager dat wenselijk acht, is Vastgoedmanager gerechtigd om aan Opdrachtgever een redelijk voorschot op de Vergoeding voor de nog te verrichten Werkzaamheden te vragen. Vastgoedmanager is gerechtigd om de aanvang van haar Werkzaamheden op te schorten totdat het voorschot is voldaan dan wel daarvoor voldoende zekerheid is gesteld.

6. De Vergoeding van Vastgoedmanager, zo nodig vermeerderd met extra declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden, wordt inclusief de verschuldigde omzetbelasting per maand of na voltooiing van de Werkzaamheden aan Opdrachtgever in rekening gebracht. Opdrachtgever is gehouden om de redelijke onkosten zoals noodzakelijke reis-, verblijfs-, parkeer- en administratiekosten (telefoon-, telefax-, porto-, kopieer- en drukkosten) die door Vastgoedmanager in de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt te vergoeden. Deze kosten worden naast de overeengekomen Vergoeding afzonderlijk in rekening gebracht of te verrekend met de betalingsverplichting, minus de bemiddelingskosten (commissie) vermeerderd met de daarvoor geldende B.T.W., aan Opdrachtgever. De Vergoeding van Vastgoedmanager, zo nodig vermeerderd met extra declaraties van onkosten of van ingeschakelde derden worden slechts toegepast na onderlinge overeenstemming tussen Opdrachtgever en Vastgoedmanager.

Artikel 8. Looptijd en einde Bemiddelingsovereenkomst

1. De Bemiddelingsovereenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd tenzij uit de aard der strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor bepaalde tijd is aangegaan.

2. De Bemiddelingsovereenkomst eindigt (onder meer) door opzegging of doordat de in het kader van de opdracht te verrichten Werkzaamheden zijn voltooid

3. Opdrachtgever en Vastgoedmanager zijn te allen tijde gerechtigd om de

Bemiddelingsovereenkomst voor onbepaalde tijd, door middel van opzegging te doen eindigen. Een rechterlijke tussenkomst is daartoe niet vereist. Een dergelijke opzegging dient plaats te vinden door middel van een aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden. Indien de Overeenkomst nog geen zes (6) maanden heeft geduurd, bedraagt de opzegtermijn één (1) maand.

4. De Bemiddelingsovereenkomst voor bepaalde tijd kan niet tussentijds worden opgezegd tenzij er sprake is van dringende omstandigheden ten gevolge waarvan het van Opdrachtgever of Vastgoedmanager in redelijkheid niet meer kan worden gevergd dat de

Bemiddelingsovereenkomst langer voortduurt. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de andere partij te worden bekendgemaakt. Een en ander onverminderd de verplichting van Opdrachtgever de volledige overeengekomen Vergoeding over de overeengekomen periode te betalen.

5. Opdrachtgever en Vastgoedmanager hebben het recht om deze Bemiddelingsovereenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst tegen een door haar gewenst tijdstip schriftelijk te beëindigen indien de andere tekortschietende partij:

a) enige bepaling van de Bemiddelingsovereenkomst met de daarvan deel uitmakende bijlagen niet, niet behoorlijk, niet volledig of niet tijdig nakomt (hierbij zal de tekortschietende partij tenminste twee (2) keer tevoren schriftelijk in gebreke moeten zijn gesteld, waarbij haar in totaal twee (2) maanden worden gegund om de uit de Bemiddelingsovereenkomst met daarvan deel uitmakende bijlagen voortvloeiende verplichtingen (naar behoren) na te komen;

b) een natuurlijk persoon is en de bedrijfsvoering ophoudt, geen natuurlijk persoon is en haar rechtspersoonlijkheid verliest, wordt ontbonden of feitelijk wordt geliquideerd;

c) de vrije beschikking over haar vermogen of een deel daarvan verliest;

d) surseance van betaling of faillissement aanvraagt;

e) in staat van faillissement wordt verklaard;

f) een akkoord buiten faillissement aanbiedt;

g) wordt geconfronteerd met executoriaal beslag op zijn zaken of indien gelegd conservatoir beslag van waarde wordt verklaard.

6. Vastgoedmanager is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de

Bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, indien:

 Opdrachtgever de verplichtingen uit de Bemiddelingsovereenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;

 na het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst Vastgoedmanager ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen;

 indien Opdrachtgever bij het sluiten van de Bemiddelingsovereenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de Bemiddelingsovereenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is;

 indien door de vertraging aan de zijde van Opdrachtgever niet langer van Vastgoedmanager kan worden gevergd dat zij de Bemiddelingsovereenkomst tegen de oorspronkelijk

overeengekomen condities zal nakomen.

7. Vastgoedmanager heeft tevens de bevoegdheid de afgifte van bescheiden of andere zaken aan Opdrachtgever of derden op te schorten, tot op het moment dat alle opeisbare vorderingen op Opdrachtgever volledig zijn voldaan.

8. Indien de voortgang in de uitvoering of de levering van het werk door verzuim van Opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, kan door Vastgoedmanager het volledig overeengekomen bedrag in rekening worden gebracht, onverminderd haar recht verdere kosten, schade en rente te vorderen.

9. Indien de Bemiddelingsovereenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Vastgoedmanager op Opdrachtgever wederzijds onmiddellijk opeisbaar.

10. Borgstelling zal worden beheerd via de Stichting Derde Gelden Verhuurbelangen Europoort, gevestigd Nobelstraat 77 (3231 BB) te Brielle ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam onder nummer 24437634. Na beëindiging van de Huurovereenkomst tussen Opdrachtgever en Woningzoekende zal het bedrag van de borgstelling van Stichting Derde Gelden Verhuurbelangen Europoort naar de financiële rekening van Vastgoedmanager worden teruggestort, alwaar voor verdere voorlopige afhandeling zal worden gezorgd.

Vastgoedmanager zal een overzicht opstellen van de tussen alle partijen te verrekenen kosten en dien overeenkomstig met belanghebbende afrekenen. Bij bezwaar van een of meerdere van partijen met betrekking tot de geclaimde kosten door een of meerdere belanghebbende dienen Opdrachtgever en Woningzoekende onderling tot een oplossing van het financiële geschil te komen. Zolang er geen overeenstemming is bereikt met betrekking tot afhandeling van de borgstelling zal de borg in beheer blijven van de Stichting Derde Gelden Verhuurbelangen Europoort.

11. Op expliciet verzoek van Opdrachtgever kan de borgstelling door Opdrachtgever worden beheerd, slechts indien de Woningzoekende hier toestemming voor geeft.. In dit geval zal de borgstelling door de Woningzoekende (rechtstreeks) op de betaalrekening van de Opdrachtgever worden overgeboekt (bettald). Opdrachtgever en Woningzoekende dienen samen actie te nemen om tot overeenstemming met betrekking tot de afhandeling van de borg te komen,

zonder tussenkomst van Vastgoedmanager.

Artikel 9. Betaling

1. Betaling van de eerste betaalperiode van de huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende levering en diensten, alsmede de borgstelling, zoals overeengekomen in de

Huurovereenkomst van het betreffende Object tussen Opdrachtgever en Woningzoekende dient te worden voldaan op een door Vastgoedmanager aan te geven wijze.

Opdrachtgever zal het Object op de ingangsdatum van de Huurovereenkomst aan Woningzoekende ter beschikking stellen, althans als woningzoekende geeft voldaan aan alle op dat moment bestaande betalingsverplichtingen en alle andere verplichtingen.

2. Betaling van de huurprijs en het voorschot op de vergoeding voor bijkomende levering en

diensten zoals overeengekomen in de Huurovereenkomst van het betreffende Object

tussen Opdrachtgever en Woningzoekende dient uiterlijk op de eerste van iedere maand bij de Vastgoedmanager te zijn ontvangen op een door Vastgoedmanager aan te geven wijze.

3. Indien Woningzoekende in gebreke blijft in de tijdige en/of volledige betaling van een factuur voortvloeiende uit de Huurovereenkomst, dan is Woningzoekende van rechtswege in verzuim. Woningzoekende is dan een rente verschuldigd van 1% per maand of een deel van een maand, tenzij de wettelijke (handels)rente hoger is, in welk geval de wettelijke (handelsrente) verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Woningzoekende in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. Boetes worden alleen opgelegd in opdracht van Opdrachtgever.

4. Woningzoekende is niet gerechtigd tot verrekening van het door Woningzoekende aan

Vastgoedmanager verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Woningzoekende die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.

5. Indien Woningzoekende in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van Woningzoekende. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van wat in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Vastgoedmanager echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op Woningzoekende worden verhaald.

6. Vastgoedmanager heeft het recht de door Woningzoekende gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Vastgoedmanager kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien Woningzoekende een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Vastgoedmanager kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.

Artikel 10. Klachten over de Werkzaamheden

1. Klachten over de verrichte Werkzaamheden dienen door Opdrachtgever en Woningzoekende binnen dertig (30) dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen zestig (60) dagen na voltooiing van de betreffende Werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Vastgoedmanager De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Vastgoedmanager in staat is adequaat te reageren.

2. Indien Woningzoekende een klacht meldt, schort dit zijn betalingsverplichting niet op.

3. Indien een klacht gegrond is, zal Vastgoedmanager de Werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels door Opdrachtgever of Woningzoekende aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door Opdrachtgever of Woningzoekende schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

4. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen Werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Vastgoedmanager slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 11.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

1. Vastgoedmanager zal haar Werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Vastgoedmanager mag worden verwacht. Indien een fout gemaakt wordt doordat Opdrachtgever of Woningzoekende, Vastgoedmanager onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Vastgoedmanager voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk.

2. Opdrachtgever en Woningzoekende is (zijn) zelf verantwoordelijk voor de inhoud van de Huurovereenkomst en het nakomen van de afspraken. Vastgoedmanager is onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk voor het geheel of gedeeltelijk niet nakomen van verplichtingen voortvloeiend uit de Huurovereenkomst.

3. De aansprakelijkheid van Vastgoedmanager wordt expliciet uitgesloten voor de schade als gevolg van de tijdelijkheid van de Huurovereenkomst (tussentijdse opzegging e.d.).

4. Vastgoedmanager is tegenover Opdrachtgever slechts aansprakelijk voor schade welke het rechtstreekse gevolg is van een aan Vastgoedmanager toe te rekenen aantoonbare tekortkoming in de nakoming van de Bemiddelingsovereenkomst, indien en voor zover de schade bij normale vakkennis en ervaring en met inachtneming van normale oplettendheid en wijze van beroepsuitoefening had kunnen worden vermeden. Opdrachtgever dient hiertoe

Vastgoedmanager vooraf in gebreke te hebben gesteld met een termijn van minimaal veertien (14) dagen.

5. De aansprakelijkheid van Vastgoedmanager is te allen tijde beperkt tot de Vergoeding welke Vastgoedmanager voor haar Werkzaamheden in het kader van de opdacht heeft ontvangen, met een maximum van vijfenveertig honderd euro (€ 4.500,00). Voor opdrachten die een langere doorlooptijd hebben dan zes maanden, geldt dat de aansprakelijkheid verder is beperkt tot maximaal het factuurbedrag over de laatste zes maanden. Bovendien is de aansprakelijkheid van Vastgoedmanager in totaliteit beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico. Vastgoedmanager mag de eventuele verplichting tot vergoeding van de schade verrekenen met de niet betaalde facturen en daaruit voortvloeiende rente en kosten. Voor personen die de Vastgoedmanager op aanwijzing van Opdrachtgever heeft ingeschakeld, is Vastgoedmanager niet aansprakelijk.

6. Vastgoedmanager is in het geval van aansprakelijkheid uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Voor indirecte en/of gevolgschade ( inclusief maar niet beperkt tot gederfde winst, bedrijfsstagnatie kosten, verlies van Opdrachtgever (s), o.a. voortvloeiende uit enige vertraging, verlies van gegevens, overschrijding van een leveringstermijn en/of geconstateerde gebreken) dan door Opdrachtgever geleden directe vermogensschade is Vastgoedmanager nimmer aansprakelijk.

7. Opdrachtgever is verplicht om –onverminderd artikel 10 – binnen twee (2) maanden nadat Opdrachtgever een onjuistheid in de uitvoering van de opdracht en het al dan niet daaruit voortvloeiende schaderisico heeft gesignaleerd of redelijkerwijze had kunnen signaleren, daarvan schriftelijk mededeling te doen aan Vastgoedmanager.

8. Indien de in het voorgaande lid bedoelde mededeling niet of te laat wordt gedaan, is Vastgoedmanager op geen enkele wijze verplicht tegenover Opdrachtgever om de geleden schade ongedaan te maken op wijze die past bij, en aansluit op de inhoud van de opdracht en de aard van de Werkzaamheden.

9. Opdrachtgever vrijwaart Vastgoedmanager voor alle aanspraken die derden ten opzichte van Vastgoedmanager pretenderen en uitoefenen ter vergoeding van geleden schade, gemaakte kosten, gederfde winst en andere uitgaven die op enigerlei wijze verband houden met en/of voortvloeien uit de uitvoering door Vastgoedmanager van de opdracht.

10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren tegenover Vastgoedmanager en de door Vastgoedmanager bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, één (1) jaar na het moment waarop Opdrachtgever bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met deze vorderingen en verweren.

11. Elke aansprakelijkheid van Vastgoedmanager verjaart in ieder geval door verloop van twee (2) jaren na beëindiging van de Overeenkomst.

 

Artikel 12. Overmacht

1. Vastgoedmanager en/of Woningzoekende is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting tegenover Opdrachtgever en/of Woningzoekende indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld en/of op grond van de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt

2. Onder overmacht wordt in deze Voorwaarden verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Vastgoedmanager geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Vastgoedmanager niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Vastgoedmanager en ziekte of blijvende arbeidsongeschiktheid van de door de uitvoering van de opdracht aangewezen persoon worden daaronder begrepen evenals storingen in netwerken, storingen in telecommunicatie, infrastructuur en computerinbraak.

3. Vastgoedmanager kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de Bemiddelingsovereenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de Bemiddelingsovereenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

4. Voor zover Vastgoedmanager ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Bemiddelingsovereenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Vastgoedmanager gerechtigd om het al nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte apart te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

 

Artikel 13. Geheimhouding en gegevens

1. Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel haar daartoe verplicht, is Vastgoedmanager verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen van Opdrachtgever en/of Woningzoekende. Opdrachtgever en/of Woningzoekende kan ter zake een ontheffing verlenen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

2. Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever en/of Woningzoekende is

Vastgoedmanager niet gerechtigd de vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever en/of Woningzoekende ter beschikking wordt gesteld aan te wenden voor een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Vastgoedmanager voor zichzelf optreedt in een tucht-, civiele- of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

3. Tenzij sprake is van enige wetsbepaling, voorschrift of andere regel die Opdrachtgever en/of Woningzoekende verplicht tot openbaarmaking of wanneer daartoe door Vastgoedmanager voorafgaande toestemming is verleend, zal Opdrachtgever en/of Woningzoekende de inhoud van rapporten, adviezen of andere al dan niet schriftelijke uitingen van Vastgoedmanager, niet aan derden verstrekken. Opdrachtgever en/of Woningzoekende zal er tevens voor zorg dragen dat derden niet van de hiervoor bedoelde inhoud kennis kunnen nemen.

4. Indien de informatie van Opdrachtgever of Woningzoekende die bij Vastgoedmanager of derden is opgeslagen, beschadigd of tenietgaat, is Vastgoedmanager daarvoor niet aansprakelijk.

5. Dit geldt tevens voor beschadiging of teniet gaan van de informatie tijdens vervoer of verzending ongeacht of het vervoer of verzending is geschied door of namens Vastgoedmanager of derden.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendomsrechten

1. Vastgoedmanager behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot producten voortkomend uit de geest welke zij gebruikt of gebruikt heeft en/of ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de opdracht van Opdrachtgever, voor zover deze rechten uit de wet voortvloeien.

2. Het is Opdrachtgever uitdrukkelijk verboden die producten, waaronder mede begrepen werkwijzen, adviezen, modellen en andere geestesproducten van Vastgoedmanager, een en ander in de ruimste zin van het woord, direct dan wel indirect te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren, tenzij deze producten, uitdrukkelijk (en schriftelijk vastgelegd) voor verveelvoudiging, openbaarmaking en/of exploitatie zijn bedoeld.

3. Het is Opdrachtgever niet toegestaan hulpmiddelen van die producten aan derden ter hand te stellen, anders dan voor het inwinnen van een deskundig oordeel over de Werkzaamheden van Vastgoedmanager.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht

1. Op alle Overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Vastgoedmanager is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

2. Alle geschillen verband houdende met of voortvloeiende uit de uitleg en/of nakoming van de Overeenkomst worden, met uitzondering van de geschillen die tot uitsluitende bevoegdheid van de kantonrechter behoren, beslecht door de bevoegde rechter (kanton) in arrondissement waar het Object is gelegen.

3. Indien er via Vastgoedmanager een vertaling is verstrekt van een in de Nederlandse taal opgestelde overeenkomst, van in de Nederlandse taal opgestelde Algemene Voorwaarden of van Nederlandse tekst, kan aan de verstrekking van de vertaling, alsmede aan de inhoud of juistheid van de vertaling geen rechten worden ontleend.

 

Artikel 16. Vindplaats en wijziging Voorwaarden

1. Deze Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 24345791 en zullen door Vastgoedmanager op verzoek kosteloos worden toegezonden.

2. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de rechtsbetrekking met Vastgoedmanager.

3. De Nederlandse tekst van de Voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

 

 

Toggle

Header styles

Layouts

Reset default
tamil sex image xxxindianporn2.com x.videos sex dosti.com pornmovieswatch.org sunny leone fb xxx www vibeo desixxxtube2.com rain porn hidden camera mms scandal momandboyporn.net nametha sex photos gud mara vedio pornous.net porn vk
www.antarvasana apacams.com ras rasiya elephanttubs video-porno-blog.com delhi ki sexy film malayalampron bigbobmovs.com read tube hame bf chahiye pornorolik.info kannada new movie download kerala chatting pornotane.info beeg horny
www desiking com pornofantasy.info www.xveidos www.indian couple .com negozioporno.com indian sex scandel hd video xnxx goodtastemovs.com 16 honey porn student sex pakistaniporn.tv xxx local com hot south sex bananocams.com tamil young porn